Platná legislativa

dne 27. dubna 2011 vstoupil v platnost zákon č.136/2011 o oběhu bankovek a mincí a dne 5. září 2011 vstoupila v platnost vyhláška ČNB č.274/2011 o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí. Na základě výše uvedených právních předpisů pro Vás může vyplývat povinnost dle níže uvedené citace zákona (kurzívou):

Zákon č. 136/2011 § 33 – Odborný kurz

(1) Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování (dále jen „kurz“), vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou (dále jen „osvědčení“).

Legislativa ve formátu PDF: